Women's panel

Precious Pazani (ZRU)
Jess Ling (RA)
Ano Kuwai (JRFU)
Doriane Domenjo (FFR)
Giana Viljoen (SARU)
Zoe Naude (SARU)

Men's panel

David Vosalevu (FRU)
Evan Urruzmendi (FFR)
Cauã Ricardo Santos (CBRu)
Robin Kaluzniak (RC)
Morgan White (HKCRU)
Peter Martin (IRFU)